VEDTÆGTER

Vedtægter
for
Tarm Varmeværk A.m.b.a.

§ 1 Navn og Hjemsted
1 .1  

Selskabets navn er Tarm Varmeværk A.m.b.a. CVR nr. 40 89 31 13

1.2 Selskabets hjemsted er Tarm.
 
§ 2 Selskabsform
2.1


 
Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvor nærværende vedtægter danner det retslige grundlag for selskabets virke, og dermed er selskabsdeltagernes indbyrdes rettigheder og forpligtelser samt deres hæftelser overfor selskabets kreditorer overordnet fastlagt.
   
§ 3 Formål
3.1

Selskabets formål er fremskaffelse og distribution af energi samt medvirke til en rationel anvendelse af denne. Efter bestyrelsens nærmere bestemmelser kan selskabet alene eller ved deltagelse i fællesskaber drive anden virksomhed, der står i forbindelse med energiforsyning samt dermed beslægtede aktiviteter. Formålet søges realiseret under ajourført hensyntagen til samfundets tarv.
3. 2


Selskabets indtægter og overskud må udelukkende anvendes til selskabets formål. Der kan ikke ske løbende udlodning eller udlodning ved opløsning til andelshaverne.
   
§ 4 Forsyningsområde
4.1


Selskabet forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning som til såvel tekniske som økonomiske forhold.

   
§ 5 Andelshavere/varmeaftagere
5.1

Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne er:

1 Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom.
2 Ejer af en ejerlejlighed, når denne har selvstændig hovedmåler tilhørende selskabet.
3 Ejer af bygning på lejet grund.
4 En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller boligselskab,der har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet via selskabets måler.

5.2


Enhver, der opfylder de i § 5.1 anførte betingelser, og hvis ejendom ligger indenfor forsyningsområdet, er optaget som andelshaver, såfremt den pågældende ejendom er forsynet med fjernvarme.

5.3


På den enkelte ejendom, der ejes af en eller flere personer, kan der noteres indtil 2 navne, som begge i forening eller hver for sig kan udøve andelshaverens rettigheder. (jf.§ 10, stk. 10.4 - 10.5 - 10,6)

5.4Levering kan endvidere ske til varmeaftagere, hvorved forstås enhver der via en andelshaver forsynes med varme. Dette kan f.eks. være det enkelte medlem af en andelsbolig eller ejerlejlighedsforening, lejere i fjernvarmeforsynede ejendomme, forpagtere, ect .

5.5

Levering til ikke andelshavere og eventuelle varmeaftagere sker på leveringsvilkår, der svarer til de for andelshavere gældende.

5.6
Andelshavere, varmeaftagere og ikke andelshavere skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige udleverede vilkår for levering af fjernvarme, der måtte gælde for selskabet, herunder f.eks. tarifblade og de af selskabets bestyrelse udarbejdede almindelige leveringsbetingelser samt tekniske leveringsbestemmelser.

5.7


Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særaftaler med hensyn til tilslutning og varmebehov.
   
§ 6 Andelshavernes økonomiske ansvar
6.1


I forhold til tredjemand hæfter den enkelte andelshaver for selskabets forpligtelser alene med den andelshaveren pålignede tilslutningsafgift. Herudover hæfter andelshaveren ikke personligt.
   
§ 7 Betalingsforhold
7.1

Selskabet budgetmæssige udgifter danner grundlag for prisfastsættelsen.
Ved prisfastsættelsen deles selskabets budgetmæssige udgifter op i:

1 Faste omkostninger, drift og vedligeholdelse.
2 Forbrugsafhængige omkostninger.

7. 2


Afregning af de årlige omkostninger og afgifter af enhver art, bl.a. tilslutningsafgift, der indgår som et led i fjernvarmeforsyningen, finder sted efter de til enhver tid gældende priser, som er anmeldt i henhold til gældende lovgivning og regler.

7. 3

Den enkelte andelshaver er forpligtet til at meddele selskabet enhver ændring, der har indflydelse på afregningen.

§ 8 Udtrædelsesvilkår
8.1


Udtrædelse af selskabet kan finde sted med 18 måneders varsel til et regnskabsårs udløb.
Udtrædelsen er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.

8.2 På udtrædelsestidspunktet forpligter den udtrædende sig til at betale:
1 Afgifter i henhold til årsopgørelse
2 Eventuelt skyldig afgifter
3 Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet
4 Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af de selskabet tilhørende ledninger på den udtrædendes ejendom, i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmeforsyning

Hvis det det ikke er muligt at overdrage den ledigblevne kapacitet til nye andelshavere, kan endvidere opkræves:

5 Andel af anlæg og renoveringsudgifter, der er godkendt af generalforsamlingen tidligere en 2-årsdagen for udtrædelsestidspunktet, og hvorpå selskabet foretager afskrivninger. Beløbet beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter på opsigelsestidspunktet med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne. De udtrædendes andel af selskabets ovennævnte anlægsudgifter med fradrag af foretagne afskrivninger beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af selskabet samlede registrerede tilslutningsværdi i regnskabsåret inden opsigelsen.
8.3 Den udtrædende har ikke krav på nogen andel af selskabets formue.

8.4
Hvis leveringsforholdet ophører, har selskabet efter nærmere aftale ret til at lade ledningsnettet blive liggende og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette. Såfremt ledningsnettets forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan selskabet anvende ekspropriationsregler i Varmeforsyningsloven.
   
§ 9 Regnskab og revision
9.1 Selskabets regnskabsår løber fra l. januar til 31. december.

9.2

Regnskabet revideres af 2 revisorer. Den ene valgt blandt andelshaverne. Den anden skal være et registreret/statsautoriseret revisionsfirma.
   
§ 10  Generalforsamling
10.1
 
Generalforsamlingens er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned.

10.2
 
Generalforsamlingen afholdes i Tarm efter bekendtgørelse på forsvarlig måde i lokal avis med mindst to ugers varsel.

10.3 

Dagsordenen er følgende:

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår
3. Det revidere årsregnskab fremlægges til godkendelse
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges
5. Behandling af indkomne forslag, herunder fremlæggelse af eventuel investeringsplan for det kommende år
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
7. Valg af revisorer og en suppleant for den blandt andelshaverne valgte (jf. 9.2)
8.

Eventuelt

10.4


På generalforsamlingen har andelshavere l stemme for hver ejendom, der opfylder betingelserne i §5, og som har et bruttoetageareal på indtil 300m2 etageareal. For hver yderligere påbegyndt 300m'' etageareal, har andelshaveren yderligere l stemme. Ingen andelshaver kan dog afgive mere end 5 stemmer, For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, medmindre denne vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne.
Såfremt andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne, er disse berettiget til at afgive l stemme pr. registreret bolig/lejemål, såfremt selskabet senest 8 dage før generalforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boliger/lejemål.

10.5

Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt, men ingen kan dog ved fuldmagt afgive stemmer for mere end l andelshaver.

10.6Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren den 1. i hver måned, hvor generalforsamlingen afholdes, ikke er i restance med noget beløb der af selskabet er indgivet til inkasso, og der ikke er begrundet tvivl om værkets krav på betaling.

10.7 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflertal uden hensyn til de mødtes antal.

10.8 

Vedtægtsændringer kan kun besluttes af andelshavere. Ved vedtægtsændringer kræves at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen, og endvidere at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen ved stemmeafgivelsen. Er mindre en halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget er vedtaget med 2/3 af de repræsenterede andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første generalforsamling, og forslag kan da vedtages alene ved simpel stemmeflerhed, uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere.

10.9
 
Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen stiller garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen.

10.10Selskabets bestyrelse er bemyndiget til, at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer.

10.11Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 12 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge, om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

10.12

Det reviderede årsregnskab, samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest 8 dage før generalforsamlingen.

10.13Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/6 af andelshaverne skriftligt fremsætter ønske herom ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af skriftlig ønske herom.
   
§ 11  Bestyrelse, valg, forretningsorden m.v.
11.1
Selskabets bestyrelse består af 6 medlemmer, hvoraf mindst 5 medlemmer skal være andelshavere. Herudover har Kommunen ret til at udpege et medlem.
Af de øvrige bestyrelsesmedlemmer afgår to hvert år. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år ad gangen, men kan genvælges.
11.2Valg til bestyrelsen foregår på generalforsamlingen af de stemmeberettigede andelshavere/varmeaftagere. Såfremt der på generalforsamlingen fremsættes anmodning herom, skal kandidatforslagene være skriftlige. Hver stemmeberettiget andelshaver/varmeaftager kan foreslå flere kandidater.
Ved afstemning skal der stemmes på det antal bestyrelsesmedlemmer, der er på valg. Valgt er de kandidater der har opnået størst stemmetal, jf. dog reglerne i §11, stk. 11.1, om at mindst 5 medlemmer skal være andelshavere. Ved stemmelighed foretages omvalg mellem dem, der har samme stemmetal.

11.3


 
På hver generalforsamling vælges 2 suppleanter for de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.
Suppleanter vælges for 1 år ad gangen, men kan genvælges. Såfremt der fremsættes anmodning herom, skal afstemning om valg til bestyrelse/suppleanter være skriftlig.
Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, herunder såfremt et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i stedet for den udtrædende i perioden frem til næste ordinære generalforsamling, uanset bestemmelsen i §11, stk. 11.1.
Suppleanterne indtræder i den rækkefølge hvori de er valgt .
11.4
Valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant er enhver andelshaver/varmeaftager, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshaver/varmeaftager og har stemmeret. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.
11.5

Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer formand, næstformand og evt. sekretær og kasserer.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
11.6

Har Tarm Varmeværk sæde i andre bestyrelser, udpeger bestyrelsen medlemmer til disse.
   
§ 12  Selskabets ledelse
12.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender.

12. 2


Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsafstemninger. Står stemmerne lige, er formandens/næstformandens stemme afgørende.

12.3


Referat af bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol. Den underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

12.4

Referater af generalforsamlinger indføres i selskabets protokol. Den underskrives af dirigenten og tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

12. 5

Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet overordnet personale. Den træffer aftaler om ansættelsesforhold, vederlag m.v.

12. 6

 
Bestyrelsen har bemyndigelse til i selskabets navn at optage lån, købe, sælge, og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet.

12.7


Bestyrelsen kan nedsætte er forretningsudvalg blandt bestyrelsen. Udvalget fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegere nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.

12.8

Selskabet tegnes af forretningsudvalget eller i mangel heraf af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden /næst-formanden.

12.9 Bestyrelsen kan meddele proklama, enkel eller kollektiv.
   
§ 13  Opløsning
13.1


Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.

13.2

Besluttes selskabets opløsning, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningens tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.

13.3

Eventuelt overskud i selskabet anvendes til almennyttige formål efter generalforsamlingens beslutning.
   
§ 14 Ikrafttrædelse
14.1


Nærværende vedtægter erstatter hidtil gældende vedtægter og træder i kraft straks efter behandling og godkendelse.
   
 

Godkendt på ordinær generalforsamling den 15. juni 2006 og på efterfølgende generalforsamling den 15. juni 2006.

 

 

Bjørn B. Pedersen
bestyrelsesformand

  Svend Hejlskov
Karlo Hansen

  Erik Fredsø Pedersen
Mogens Venø Poulsen

  Fritz Stilling Christensen
Per Hoffman Christensen